PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL TLÂO

 

PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL TLÂO 1 PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL TLÂO 2 PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL TLÂO 3

PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL TLÂO

(Lơm Hrơi Khua tal V Bơyan Kơhơmal)

Pô Hơduah : Ơ [ing pơ Khua Adai ruah mă laih, gih kup ako\ ([ôdah : to\ tơut) Iâo lăi be\ (rim ]ô Iâo lăi ha minit, laih anun: )

KHUL IÂO LĂI BRƠI KƠ {ING PÔ RUAH LAIH

Pô Hơduah : Iâo lăi be\ ta kơ [ing ană Ama Adai ruah mă laih anai, kiang kơ lơm jing hrup hăng Kristô Khua a` djai tơnap hăng hơdip glăi, dui gơ`u kơ tơlơi djai sat ram yua mơng dum bưng ai bruă mơyang.

Sa }ô : Iâo lăi be\ ta rơkâo Khua Yang Đăo gưt kơjăp kiang kơ dui kơdong glăi hăng djop tơlơi lo\n tơnah [lor pla] la] dar.

Abih bang :  Ơ Khua Yang hmư\ gơmơi iâo rơkâo Ih pap.

Sa }ô : Iâo lăi be\ ta rơkâo Khua Yang brơi kơ gơ`u thâo hơdor amăng tơngia bơni yua Khua Yang ruah mă, hơnu\n dui hmâo pran jua ah in mu\t amăng jơlan pơtlaih.

Abih bang :  Ơ Khua Yang hmư\ gơmơi iâo rơkâo Ih pap.

Sa }ô : Iâo lăi be\ ta rơkâo Khua Yang brơi kơ gơ`u gơnang [ơi kru gru hiam hăng tơlơi iâo lăi [ing ană adring đưm hlâo khin hok drah yua Pô Kristô, kiang kơ gơ`u hiôk mơak ]ang hơmang kơ tơlơi hơdip hlong lar.

Abih bang :  Ơ Khua Yang hmư\ gơmơi iâo rơkâo Ih pap.

Sa }ô : Iâo lăi be\ ta rơkâo Khua Yang brơi kơ abih bang mơnuih thâo areh kơ tơlơi soh sat pơrung pơrăng tơlơi hơdip.

Abih bang :  Ơ Khua Yang hmư\ gơmơi iâo rơkâo Ih pap.

Sa }ô : Iâo lăi be\ ta rơkâo Khua Yang brơi kơ [ing pô hơning rơngot yua gop djuai rơgao lo\n tơnah, dui [uh Kristô Khua juh alum brơi.

Abih bang :  Ơ Khua Yang hmư\ gơmơi iâo rơkâo Ih pap.

Sa }ô : Iâo lăi be\ ta rơkâo Khua Yang brơi kơ [ing ta amăng dum hrơi Paskha ]i truh, kơtang ]ang hơmang dui hơdip glăi hrom Pô Kristô.

Abih bang :  Ơ Khua Yang hmư\ gơmơi iâo rơkâo Ih pap.

Sa }ô : Iâo lăi be\ ta rơkâo Khua Yang brơi kơ abih lo\n tơnah mơng Khua Yang khăp pơjing dui đăo gưt kơjăp khăp kơtang mơn.

Abih bang : Ơ Khua Yang hmư\ gơmơi iâo rơkâo Ih pap.

 

PÔ HƠDUAH PƠĐUĂI YANG SAT

Pô Hơduah: Iâo lăi be\ ta.

Ơ Ama Adai Ih Pô pơhơdip hlong lar, Ih [u djơ\ Khua Yang [ing djai [iădah Khua Yang [ing hơdip, Ih pơđar laih Ană Ih pơhmư\ brơi tơlơi hơdip, kiang pơtlaih mơnuih mơnam mơng tơlơi djai ba truh pơ tơlơi hơdip glăi, [ing gơmơi kơwưh rơkâo Ih pơtlaih [ing pô Ih ruah mă laih anai mơng kơdrưh yang sat pơram pơrai, kiang kơ gơ`u dui ]ơkă tu\ hăng ngă go\ng pơ[u\h tơlơi hơdip brâo mơng Kristô Khuahơdip glăi.

Kơnang [ơi Pô Kristô, Khua [inbg gơmơi.  Amen.

 (Laih anun, dang tơngan gah ngo\ [ing ană adring hăng Iâo lăi dơng :)

Ơ Yêsu Khua, Ih brơi laih kơ Lañarô hơdip glăi mơng [ing djai kiang kơ pơrơđah Ih rai laih kiang kơ djop mơnuih dui hơdip hăng hơdip jơnap bă blai. Rơkâo Ih pơtlaih mơng tơlơi djai [ing pô glak kơ ]ang hơmang rơkâo tơlơi hơdip mơng dum bruă mơyang Ih, rơkâo Ih pơtlaih gơ`u mơng yang sat, hăng gơnang [ơi Jua Adai Pô pơhơdip, rơkâo Ih brơi kơ gơ`u pran Đăo gưt, ]ang gơnang hăng kiang khăp, kiang gơ`u hơdip nanao amăng Ih kiang kơ dui mu\t hrom amăng tơlơi ư ang Ih hơdip glăi.

Ih yơh Pô hơnong hơdip hăng git gai hlong lar. Amen