HRƠI PƠPU HƠTAI BÔH HƠCIH HƠDJA MƠNG TƠLƠI SOH PHUN AMI MARIA

HROI POPU HOTAI BOH HOCIH HODJA MONG TOLOI SOH PHUN AMI MARIA0001 HROI POPU HOTAI BOH HOCIH HODJA MONG TOLOI SOH PHUN AMI MARIA0002

HRƠI PƠPU| HƠTAI BÔH HƠ}IH HƠDJĂ

MƠNG TƠLƠI SOH PHUN AM& MARIA

 

TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| ISAIA, PÔ BA HIAP ADAI 61,9-11.

 

9Arang amra thâo kran djuai gơ`u tong krah [ing ]ar kơwar,

kơnung [ing `u tong krah khul ană ]ar;

abih bang [ing pô [uh [ing `u leng kơ kơnal [ing `u,

yua kơ [ing `u jing djuai Khua Adai pơpu\ brơi.

10Kâo mơak hlak amang Khua Adai,

bơngat jua kâo hok kơdok amang Khua Yang Adai kâo,

yua kơ ~u hơô brơi kơ kâo hang aban ao tơlơi pơtlaih,

~u mơsôm brơi kơ kâo ao ding dông tơlơi tơpă,

kar sa ]ô han tru\a đuan hrup pô hơduah,

kar sa ]ô pô hơđu\ pơhrup [u [lă [u [leng.

11Kơyuadah kar lo\n brơi bluh đ^ ]ơnat,

kar đang brơi ]at đ^ pơjeh,

tui anun mơn Khua Yang, Khua Adai,

brơi bluh đ^ tơlơi tơpă hăng tơlơi pơư pơang

[ơi anap djop ]ar kơwar.

 

Hm: 102, 1-2.3-4.8-9.11-12

Lg: 8a Khua Adai pap mơ`ai hang djom rơnang.

 

  1. 1 Bơni be\ kơ Khua Adai, Ơ bơngat jua kâo,

hăng djop mơta amang kâo bơni be\ kơ Anan Mơyang ~u.

          2    Bơni be\ kơ Khua Adai, Ơ bơngat jua kâo,

anam wor bit ôh dum bưng ai ~u.

 

  1. 3 Pô pap brơi djop tơlơi soh ih,

Pơ Pơsuaih djop tơlơi ru\a ih,

          4    Pô sông tơlơi hơdip ih mơng luh.

 

Pô tru\a guang kơ ih hang pran khap tôm pap mơ`ai

  1. 8 Khua Adai pap mơ`ai hang djom rơnang,

kaih hil hang bă blai kơ pran khap.

          9    ~u [u kơhah nanao ôh,

~u [u djă yôm đom phan hlong lar lơi.

 

  1. 8 Khua Adai pap mơ`ai hang djom rơnang,

kaih hil hang bă blai kơ pran khap.

          9    ~u [u kơhah nanao ôh,

~u [u djă yôm đom phan hlong lar lơi.

 

 

 

ALELUIA: Lk 2, 19

19Bơ gah Maria, `u dja\ kơjap dum tơlơi anun,

do# pơmin nanao amang lam.

 

TƠLƠI MƠAK KLA| TUI LUKA }IH 2, 41-52

41Rim thun am^ ama Yêsu nao pơ Yêrusalem djơ\ hrơi Paskha. 42Lơm ~u hơmâo pluh dua thun, tui juat kơ hrơi anun, [ing `u đ^ nao mơn pơ Yêrusalem. 43Giong dum hrơi anun, lơm [ing `u gla\i, }ơđai Yêsu do# gla\i [ơi Yêrusalem, hang am^ ama ~u [u thâo ôh. 44Min Yêsu do# tôm khul nao hrom, [ing `u rơbat hơmâo laih ha hrơi jơlan, laih anun kah mơ sem ~u amang khul [ing gop djuai hang gơyut gơyâo. 45Samơ\ [u [uh ôh, hơnun [ing `u gla\i dơng pơ Yêrusalem sem ~u. 46Gao tlâo hrơi, [ing `u [uh laih Yêsu do# amang Sang Hơduah, ding do# tong krah [ing nai, hơmư\ hang tơ`a [ing `u. 47Abih bang hlơi pô hơmư\ ~u, do# suek kơ tơngia yua kơ ano# ~u thâo hang la\i gla\i. 48{uh ~u, dua [ing `u lang hlêng, hang am^ ~u la\i kơ ~u: “Ơ ana\, yua hơgơt ih nga\ tui anun kơ gơmơi? Anai ama ih hang kâo bơngot hyu sem ih!” 49Samơ\ ~u la\i gla\i: “Yua hơgơt sem Kâo? Gih [u thâo ôh ha\ Kâo khom do# amang dum bru\a Ama Kâo?” 50Samơ\ [ing `u [u hluh ôh hiap ~u la\i kơ [ing `u. 51Laih anun Yêsu trun tôm [ing `u gla\i pơ Nazareth hang lu\a gu\ kơ [ing `u. Am^ ~u dja\ kơjap dum hiap anun amang pran jua. 52Hang Yêsu đ^ tui amang tơlơi kơhơnâo, amang drơi jan, tôm bưng hiam [ơi anap Khua Yang Adai hang [ơi anap mơnuih.