HRƠI KHUA XII AMANG THUN ĐAO

HROI KHUA XII AMANG THUN0001 HROI KHUA XII AMANG THUN0002 HROI KHUA XII AMANG THUN0003

HRƠI KHUA XII AMĂNG THU|N ĐA|O

 

TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| YOB 38, 1.4-10

 

1Khua Adai lăi glăi kơ Yob amăng rơbu\ kơ thel hăng lăi:

8Hlơi krư\ laih ia rơs^ hăng bah amăng,

lơm gơ\ plut tơbiă rai mơng tian am^;

9lơm Kâo pioh kơthul jing aban ao kơ gơ\,

hăng gơnăm jing siam po\n kơ gơ\,

10lơm Kâo rek brơi guai kơ gơ\,

hăng pioh gơ\ amăng bah amăng tôm gai kal?

11Hăng Kâo lăi kơ gơ\: Dơ\ anai yơh ih nao,

[ơi anai yơh pơjưh dum ia tơdlak ih?”

 

 

Hm: 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Lg:1 Bơni hơơ] be\ kơ Khua Adai, yua kơ ~u hiam klă,

      kơyuadah pran jua ~u khăp pap hlong lar.

 

 

  1. 23 {ing pô đ^ ho# amăng ia rơs^,

mă bru\a [ơi ia lê la,

      24  gơ`u [uh dum bru\a Khua Adai,

dum bru\a hling hlang ~u [ơi ia dơlam.

 

  1. 25 ~u pơhiăp hăng bluh đ^ angin kơthel, yong đ^ ia tơdlak:

      26  gơ`u hơyut đ^ pô rơngit, gơ`u kơdâo trun pô dơlam,

bơngat jua gơ`u lik h^ yua kơ tơnap tap.

 

  1. 28 Amăng tơlơi tơnap tơnong gơ`u,

gơ`u iâo đ^ Pô Khua Adai,

~u hơdui gơ`u mơng tơlơi bơngot bơnga` gơ`u.

      29  ~u pơhơđong angin kơthel, hăng lơleh kơ ia tơdlak.

 

  1. 30 Gơ`u mơak yua kơ gơ\ theng lơleh,

hăng Khua Adai ba gơ`u pô drun gơ`u kiang.

      31  Gơ`u pơư pơang be\ kơ Khua Adai

yua kơ pran jua ~u hiam klă,

hăng dum bru\a hling hlăng ~u kơ ană mơnuih mơnam.

 

 

 

 

 

 

TƠLƠI PƠĐOK TAL DUA MA| MƠNG HRA| }IH MƠIT TAL DUA KƠ {ING KRISTÔ KÔRINTÔ 5, 14-17

 

14Yua kơ pran kha\p Pô Kristô pơtrut [ing gơmơi, yua kơ gơmơi thâo sit: sa ]ô djai yua kơ abih bang, hơnun abih bang djai mơn. 15~u djai yua kơ abih bang, kiang kơ [ing pô hơdip, [u hơdip dơng tah yua kơ gơ`u pô, samơ\ yua kơ Pô djai ha\ng hơdip gla\i laih yua kơ gơ`u.16Yua anun, mơng anai, gơmơi [u thâo hlơi tah tui ]ơđeh asar, mah gơmơi thâo laih Pô Kristô tui ]ơđeh asar, ra\ anai gơmơi [u thâo ~u tui anun dơng tah. 17Hơnun hlơi pô do# ama\ng Pô Kristô, pô anun jing brâo: tơlơi sô hơgao laih, anai tơlơi brâo truh laih.

 

ALELUIA: Yn 1, 14 hang 12b

14Ha\ng Hia\p jing laih mơnuih ]ơđeh asar ha\ng ~u do# laih tôm gơmơi,

12~u brơi laih kơ gơ`u tơlơi dui jing ana\ Khua Yang Adai,

]i la\i kơ [ing pô đa\o gưt kơ Anan ~u.

 

TƠLƠI MƠAK KLA| TUI MARKÔ }IH 4, 34-41

 

34~u [u pơhia\p ôh ha\ng [ing gơ`u, pla\ ~u [u yua tơlơi pơhơmu tu; samơ\ lơm do# ha jan, ~u pơblang abih kơ [ing juat tui ~u.35Tơ tlam hrơi anun, Yêsu la\i kơ gơ`u: “Nao be\ ta pơ gah rơdih ia!” 36Laih lui khul ana\ plơi pla, [ing gơ`u ba ~u nao hlâo yua kơ ~u do# laih ama\ng song; hơmâo mơn [ing song pơkon tui ~u. 37Jing hơmâo angin kơthel kơtang, ha\ng ia tơdlak tla\ ama\ng song, tơl song [ia\ ba\ kơ ia. 38Yêsu do# gah tlon song, pit gơnang [ơi hơnal đal ako#. {ing gơ`u râo Yêsu hang la\i kơ ~u: “Ơ Nai, Ih [u bơngot ôh kơ [ing ta ]i djai anai ha\?” 39Laih tơgu\, Yêsu kơhah kơ angin ha\ng hia\p kơ ia rơs^: “Hơđong be\! Rơia\t be\!” Lơleh kơ angin, ha\ng jing hơđong dơmit. 40Laih anun, Yêsu la\i kơ [ing gơ`u: “Yua hơgơt gih hu\i tui anun? Gih aka hơmâo pran đa\o gưt ôh ha\?” 41{ing gơ`u hu\i djơdjơhir ha\ng la\i tơdru\a: “Hlơi Pô anai, tơl angin kơthel tôm ia rơs^ lu\a gu\ kơ ~u mơn!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÂO LA|I KHUL

 

Ơ adơi amai adơi ayong kiang khap, Khua Adai kiang kơ ana\ mơnuih jing hơ]ih mơ mơyang gah anap ~u. Mơ kiang kơ dui kơ [ing gơ`u truh ~u pơ[ut abih [ing gơ`u ha\ng Khua Yêsu Kristô, Pô Pơtlaih. Hơnun abih pran jua [ing ta pơ ư pơ ang bơni kơ Khua Adai hang iâo la\i hrom:

 

  1. Iâo la\i brơi kơ brua\ pơhơmư\ brơi Tơlơi Mơak Kla\ Khul Jơnum Mơyang, rơkâo Khua Yang brơi kơ tơlơi hơdip [ing gơ`u jing mơyang kiang kơ Ih pơsit brơi dum tơlơi [ing gơ`u pơtô.

 

  1. Iâo la\i brơi kơ ana\ mơnuih kơnuk anai, rơkâo Khua Adai pơkra ha\ng pơtô brơi kiang kơ abih ana\ mơnuih thâo kiang khap kơ Tơlơi Mơak Kla\.

 

  1. Iâo la\i brơi kơ [ing bun rin ha\ng hơning rơngot, rơkâo Khua Adai pơthim pran kơtang brơi kơ [ing gơ`u kiang kơ [ing gơ`u thâo tu\ a` tơlơi tơnap mơ pran jua thâo gưt, thâo tơki kơnang ha\ng thâo kiang kha\p kơ Khua Adai.

 

  1. Iâo la\i brơi kơ abih [ing ta ama\ng sang jơnum anai, rơkâo Khua Adai pơtrut pơsur pran jua rim ]ô [ing ta kiang kơ [ing ta run nao pơhơmư\ brơi Tơlơi Mơak Kla\ ama\ng sang ano# ta, ama\ng [on lang ta.

 

Ơ Khua Adai! Ama Khua Yêsu Kristô. Pơ ư pơ ang kơ Ih, Ih kiang kha\p [ing gơmơi mơ brơi kơ [ing gơmơi bưng Ih kiang kơ [ing gơmơi jing ana\ ba\ Ih ha\ng đ^ pơ ]ar adai Ih pô. Rơkâo Ih hmư\ tu\ tơlơi iâo la\i [ing gơmơi ha\ng abih pran jua [ing gơmơi pơyơr kơ Ih. {ing gơmơi rơkâo tơki kơnang kơ Yêsu Kristô Khua, Khua [ing gơmơi.