HRƠI KHUA TAL 22 THU|N ĐA|O THU|N C

Hia\p Adai: (Lk 14,1. 7-14).
PƠBLANG HIA|P ADAI
-“Hlơi yong đ^ `u pô amra trun, hlơi pơtrun `u pô amra đ^” (14,11): Lơm hrơi tu] rơnu], Khua Yang Adai ~u Pô yơh amra phat kơđi rim ]ô mơnuih: hlơi yong đ^ `u pô Khua Yang Adai amra pơtrun `u, hlơi pơtrun `u pô Khua Yang Adai amra yong đ^ `u.
-“Kơyuadah amra pơgla\i kơ ih” (14,14):“Lơm [ing pô tơpa\ hơdip gla\i” (14,14), ]i la\i hrơi tu] rơnu], Khua    Yang  Adai
~u Pô yơh Pô Phat Kơđi mơnuih mơnam. ~u amra pơpu\  brơi prong kơ pô tơpa\, amra pơgla\i kơ hlơi lơm do# hơdip [ơi lo\n tơnah thâo ma\ brua\ kla\, phun `u kơ “[ing [un rin, rơwen rơwo, tơkai, bum mơta” (14,13), yua kơ Yêsu Khua la\i laih: “Dum tơlơi [ing gih nga\ brơi laih kơ sa ane\t hloh, [ing gih nga\ brơi Kâo yơh”   (Mt 25,40).
RA| RUAI BÔH TƠHNAL KƠ YÊSU KHUA
Yêsu Khua pơtô kơ [ing toai [ong hua\ ama\ng sang pô khua [ing Bơ]ơlah thâo pơtrun gơ`u pô nga\ đe\t: “Yua kơ hlơi yong đ^ `u pô, amra trun, hlơi pơtrun `u pô, amra đ^” (14,11).
Pla\ hmâo hlơi pơtrun `u pô ha\ng nga\ đe\t hloh kơ abih [ơi lo\n tơnah anai, pô anun jing Yêsu Khua ~u Pô yơh.
-Yêsu Khua rơnang ha\ng nga\ đe\t
Yêsu Khua yơh Ana\ Ama Adai, rai mơng Ama, Ama jao ba laih kơ ~u djop mơta, brơi kơ ~u ba\ kơ Jua Adai. {ia\dah lơm rai pơ lo\n tơnah, ~u ruah ma\ jơlan rơnang nga\ đe\t, ~u pơtrun
~u Pô : tơkeng [ơi war rơmô, do# [un rin hin tap đah mơ mu\t hrom ha\ng [ing mơhao kơ ia rơpa kơ asơi.
Yêsu Khua yơh Khua Yang Adai trun rai jing mơnuih, do# [ơi lo\n tơnah kiang kơ ma\ brua\ pơtlaih mơnuih, ba mơnuih đua\i gla\i ha\ng Ama. Brua\ kơnua\ ~u brua\ prong prin, [ia\dah ~u [u kiang rơbat tui [ơi jơlan kơdrưh ư ang ôh. ~u pơtrun ~u Pô, tu\ djai [ơi Kơyâo Bơrơkal, a` arang hơtoh hơtom, pap mơ`ai kơ [ing pô nga\ sat kơ ~u.
Rim hrơi anai, Yêsu Khua a\t do# rai ha\ng mơnuih ta dơng ama\ng tơlơi djom rơnang nga\ đe\t bia\ ma\, [ơi anap [ing ta anai: Yêsu Khua ama\ng Brua\ Drơi Drah Mơyang. {ơi anai, Yêsu blư\ jing ano# mơ`um [ong ]em rông mơnuih. ~u pơtrun kơdo\p ~u Pô ama\ng ha bôh [a` tơpung, ha bôh tơ]ok tơpai, đah mơ do# gla\i ama\ng pran jua [ing ta, mơnuih soh sat.
Gru djom rơnang ha\ng nga\ đe\t bia\ ma\, [u hmâo hlơi rơnang ha\ng nga\ đe\t hloh ôh.
-Tui gru Yêsu Khua rơnang ha\ng nga\ đe\t
Tui hia\p Yêsu Khua pơtô hrơi anai « Do# be\ gah yu\ » (14,10), rim ]ô [ing ta tơ`a la\ng gla\i ta pô: kâo hmâo ama\ng khul [ing pô thâo do# gah yu\, thâo pơtrun pô Khua Yang Adai amra yong brơi dlông mơn ? Sit bia\ [u hmâo ôh ! {ing ta [u hmâo    hơgơt
hơgơt ôh, samơ\ ha\t la\i ma\ ta pô hmâo lu ; [ing ta [u hiam [ơ\i, samơ\ kha\p yong đ^ ta pô, kha\p do# gah ngo\.
Ơi Mơyang Phran]iskô Assisi la\i: Ana\ mơnuih [ing ta [u hmâo hơgơt hơgơt ôh, leng kơ ram [am soh sat đu], gal Khua Yang Adai kôl kơđi djơ\ hloh kơ pơpu\ brơi. Hơnu\n hơgơt nga\ ang ma\ pô anun?
{ia\dah Khua Yang Adai pap laih kơ mơnuih, pơtlaih mơnuih mơng soh sat ama\ng Yêsu Khua Ana\ ~u. Yêsu Khua sông pơtlaih [ing ta bia\ ma\ laih, [ơi Kơyâo Bơrơkal. Ma\h [ing ta soh sat hyưm pa\, Yêsu Khua a\t pơtlaih ta mơn. Mơng pran ~u kha\p yơh ta jing tlaih, [u djơ\ mơng ta pô [ơ\i, [u djơ\ mơng ta gôp gal [ơ\i.
Hmâo lu mơta tơlơi ta [u dui nga\ ôh mơng ta pô, samơ\ Khua Yang Adai amra gum [ing ta. ~u amra nga\ abih brơi kơ [ing ta, pla\ [ing ta thâo pơtrun ta pô nga\ đe\t.
Pơtrun be\ ta pô, Khua Yang Adai amra yong đ^ [ing ta. Ana\m yong đ^ ta pô ôh, hu\i Khua Yang Adai amra pơtrun [ing ta.
Ngă tui Hia\p Yêsu Khua
Nga\ tui be\ Yêsu Khua djom rơnang ha\ng nga\ đe\t.
Puh pơđua\i be\ mơng pran jua tơngia ta tơlơi ta pơm^n ta pô hiam hloh kơ arang.
Pơjuat be\ ta pô thâo lua\ gu\ kơ arng, thâo a` kơ arang. Ana\m hil ôh lơm [uh arang jing hloh kơ ta. Hơdor be\ Hia\p Adai pơtô laih: “Hlơi yong đ^ `u pô, amra trun, hlơi pơtrun `u pô, amra đ^” .
Iâo lăi
Ơ Yêsu Khua, Ih yơh Pô Pơtlaih kha\p pap ha\ng rơnang nga\ đe\t, kâo kiang jing kar ha\ng Ih yơh. Rơkâo gum kâo thâo dja\ pran jua kâo jing rơnang nga\ đe\t, gal ha\ng Khua Yang Adai pap, tu\ ta\ anai ha\ng tơdơi [ơi Dêh }ar Pơtao Adai. Amen