HRƠI KHUA DRƠI DRAH MƠYANG

Hia\p Adai: (Lk 9, 11b-17).
PƠBLANG HIA|P ADAI
-“Gơmơi [u hmâo ôh hloh kơ rơma bôh [a` tơpung ha\ng dua drơi akan” (9,13): Yêsu Khua brơi kơ khul ana\ plơi pla [ong trơi, samơ\ [ing juat tui ~u kho\m pơgôp hrom mơn, ase\t đu] tu\ mơn. Ama\ng Brua\ Hơduah Bơni tui anun mơn, [ing ana\ khul pơgôp hrom [a` tơpung ha\ng tơpai,“mơng lo\n tơnah ha\ng brua\ kơnua\ tơngan mơnuih”, pơyơr kơ Ama kiang kơ blư\ jing ano# mơ`um [ong mơyang pơhơdip hlong  lar.
-Bơni hơơ], be\ pơpha kơ [ing juat tui đah mơ gơ`u pu\ brơi [ơi anap [ing ana\ plơi (9,16): {ing juat tui ]ơka\ [a` tơpung ha\ng pơpha kơ [ing ana\ plơi, kar ha\ng tơdơi gơ`u amra ]ơka\ Drơi Drah Mơyang Khua pơpha brơi: “~u ma\ [a` tơpung ha\ng bơni, pe\ pơpha brơi kơ gơ`u”, ha\ng pơpu\ Brua\ Drơi Drah Mơyang “đah mơ hơdor kơ Kâo” (22,19). Mơng anun, ama\ng Khul Jơnum Mơyang, “gơ`u triang hmư\ [ing Pô Mơit Tui pơtô, mu\t sa pran hrom pe\ pơpha [a` tơpung ha\ng iâo la\i” (Bk 2,42).
RA| RUAI BÔH TƠHNAL KƠ YÊSU KHUA
-Brua\ Drơi Drah Mơyang đah mơ hơdor gla\i brua\ Khua djai Yêsu Khua pap kơ [ing ana\ plơi rơpa kơ asơi [ơi anih hông kơdông: “Yêsu [uh sa khul mơnuih lu lin, ha\ng ~u pap kơ gơ`u” (Mk 6,34), ~u pe\ [a` tơpung pu\ brơi kơ gơ`u “[ong leng kơ trơi soh” (9,17).
Yêsu Khua pap mơ`ai kơ ana\ mơnuih soh sat ha\ng rua\ nua\, ~u jao ba laih tơlơi hơdip ~u Pô brơi kơ mơnuih ama\ng  brua\ ~u tuh drah djai [ơi Kơyâo Bơrơkal.
Kiang kơ pơthâo lui hlâo tơlơi djai anun, lơm [ong hua\ tu] rơnu] tôm [ing juat tui, ~u jao laih ~u Pô yua kơ mơnuih ama\ng [a` tơpung ha\ng mơtil tơpai: “Anai drơi Kâo jao brơi yua [ing gih…Anai drah Kâo tuh yua [ing gih”   (22,19-20).
Mơng anai yơh, rim pơpu\ kơ Brua\ Hơduah Bơni, Khul Jơnum Mơyang hơdor gla\i brua\ Khua hơduah ~u Pô [ơi Kơyâo Bơrơkal tơl truh pơ ~u rai dơng: “Rim wot gih [ong {a` Tơpung ha\ng mơ`um Mơtil anun, gih pơhmư\ hing brua\ Khua djai, tơl truh pơ ~u rai” (I Kr 11,26). Brua\ Hơduah Bơni pơhơdor gla\i kơ [ing ta: Khua kha\p laih kơ ta, tơl pơrơngia\ h^ tơlơi hơdip ~u Pô yua kơ [ing ta tui anun yơh.
-Brua\ Drơi Drah Mơyang đah mơ kha\p kơ mơnuih
Yêsu Khua pơjing laih Brua\ Mơyang Drơi Drah [u djơ\ yua kơ ~u Pô ôh, samơ\ yua kơ mơnuih [ing ta, đah mơ kha\p kơ mơnuih [ơi lo\n tơnah:
Kơnang mơng Brua\ Mơyang Drơi Drah, ~u do# tôm mơnuih dơng, do# tong krah Khul Jơnum Mơyang [ơi lo\n tơnah dơng.
Kơnang mơng Brua\ Mơyang Drơi Drah, ~u brơi tơlơi  hơdip
~u Pô kơ [ing ta, kiang kơ ]em rông, pơkra pơsuaih ha\ng pơblih brâo [ing ta.
Kơnang mơng Brua\ Mơyang Drơi Drah, ~u pơmu\t [ing ta hrom, gum [ing ta jing ha sa, thâo pap kơ tơdrua\, gum djru nao rai: “Yuadah hmâo ha sa [a` tơpung, hơnu\n [ing ta, tui kơ lu, samơ\ jing kơnong ha sa drơi jan đu], yua kơ abih [ing ta pơpha hrom ha sa [a` tơpung đu]”  (I Kr  10,17).
-Brua\ Drơi Drah Mơyang đah mơ ba mơnuih truh pơ    Khua Yang Adai
Yêsu Khua pơjing Brua\ Drơi Drah Mơyang kiang kơ ~u Pô jing a`am ha\ng ano# mơ`um mơyang, ba tơlơi hơdip ~u Pô mu\t ama\ng pran jua ta.
Rim wo\t ta tu\ Drơi Drah Yêsu Khua, bơngat jua ta ]ơka\ tu\ tơlơi hơdip Khua Yang Adai, [ing ta “hra\m” hơdip tơlơi hơdip hlong lar Khua Yang Adai yơh.
Hơnu\n mơng Brua\ Drơi Drah Mơyang, Khua Yang Adai gum mơnuih [ing ta [rư\ [rư\ rim hrơi nao truh pơ ~u. Gưt be\ ta sit bia\ tui anun yơh, grun be\ ta ]ơka\ bưng ai kiang kơ “hra\m hơdip hlong lar” mơng lo\n tơnah anai mơtam. Yêsu Khua yơh la\i laih: “Hlơi pô [ong ]ơđeh asar ha\ng mơ`um drah Kâo, pô anun hmâo tơlơi hơdip hlong lar”  (Yn 6,54).
Yua anun, rim wo\t pơpu\ Brua\ Hơduah Bơni, [ing ta [u kơnong kơ hơdor gla\i brua\ Khua djai đu] ôh, samơ\ do# ]ang tơguan ~u rai dơng ama\ng kơdrưh kơang, ba [ing ta mu\t ama\ng tơlơi mơak [ong hua\ [ơi Dêh }ar Adai truh pơ hlong lar.
Hơdip tui Hia\p Yêsu Khua
Ama\ng Brua\ Hơduah Bơni, Yêsu Khua rai ha\ng ta, do# tôm ta, do# ama\ng ta, tuh bưng ai ama\ng tơlơi hơdip ta. Jao brơi be\ abih pran jua ta kơ Khua lơm Hơduah Bơni. Mơng anun, Drơi Drah Mơyang Khua amra jing phun bưng ai kơ   ta. {rư\ [rư\ drơi jan ta pô blư\ jing gơnam hơduah mu\t hrom ha\ng Gơnam Hơduah Yêsu Kristô Khua.
Iâo lăi
Ơ Yêsu Khua ama\ng Brua\ Drơi Drah Mơyang, kâo đa\o kơ Ih, kâo kơkuh kơ Ih, kâo ư ang kơ Ih kha\p laih kơ kâo. Rơkâo ]ơka\ tu\ kâo jing gơnam hơduah, mu\t hrom ha\ng Gơnam Hơduah Mơyang đut hlah Ih, pơpu\ pơyơr kơ Ama rim hrơi. Amen