PHUN PƠ Ư PƠ ANG BƠYAN CANG HANG HRƠI TƠKENG

PHUN PƠƯ PƠANG I BƠYAN }ANG Dua tal Pô Kristô rai Pơđok Phun Pơư pơang anai lơm hơduah amăng Bơyan mơng Hrơi Khua tal sa Bơyan }ang truh pơ kơnôl 16 blan 12 hăng lơm hơduah pơkon amăng Bơyan }ang [u hmâo Phun Pơư pơang ha ]ô jan `u. Ơ Ama Adai, Ih Pô kơdrưh kơtang mơyang hlong lar, [ing gơmơi bơni hơơ] kơ Ih nanao rim hrơi hăng [ơi djop anih [ing gơmơi đom anom [ing gơmơi do#, sit djơ\ biă mă yơh hăng jing bưng ai pơtlaih brơi kơ [ing gơmơi mơn kơnang [ơi Pô Kristô, Khua [ing … đọc tiếp ->

BAI 1 PLEI NHAO

  Bài 1   Ih do# hiam drơi jan [^? Kâo hiam drơi jan mơn. Anan ih hlơi? Anan kâo Thân. Bơ ih, anan ih hlơi? Anan kâo H’Me. Sang ih pơ pa\? Sang kâo pơ kai dih. Ih hrom bôh plơi kâo ha\? Ơi lah. Djơ\ kâo b^ [uh ih [ơi plơi?   Yua kâo nao bộ đội pah hrâo gla\i. Ih hmâo dum thu\n wơih? Kâo dua pluh dua thu\n. Ih dum thu\n? Kâo pluh duarơpa\n thu\n. Ih glak nao hra\m ha\? Ơi lah. Kâo hra\m anih pluh. Ih hra\m pơ pa\? Kâo hra\m pơ Pleiku.   Bạn … đọc tiếp ->

RĂ PƠTHÂO

RĂ PƠTHÂO:   1- Hla Kơyâo ta ba glăi pơ sang, hlă hăng kơdlông     kiang kơ hơdor kơ Yêsu Khua Pơtao sang ta.   2- Amăng dum Hrơi Mơyang, ta gir nao jơnum mu\t     hrom Yêsu Khua.   3- Hrơi pơgi: HRƠI RƠMA (6) MƠYANG. Hơdor ư\     a` Hrơi Rơma Mơyang, hrơi Yêsu Khua djai yua     kơ ta. Ta jơnum lơm tlâo (3) mông tlam: Mông     Yêsu Khua djai. Tong ]ing arap.   4- Pơprăp pơ`u\ Mlam Paskha: Apui hlin kơ rim ]ô,     Kha\n pơ`u\.   5- Hrơi Paskha, Hrơi Yêsu Khua hơdip glăi, … đọc tiếp ->

PHUN PƠƯ PƠANG HRƠI KHUA AN KƠ TƠNAP

PHUN PƠƯ PƠANG HRƠI KHUA A~ KƠ TƠNAP Ơ Ama Adai, Ih Pô kơdrưh kơtang mơyang hlong lar, [ing gơmơi bơni hơơ] kơ Ih nanao rim hrơi hăng [ơi djop anih [ing gơmơi đom anom [ing gơmơi do# sit djơ\ biă mă yơh hăng jing bưng ai pơtlaih brơi kơ [ing gơmơi mơn kơnang [ơi Pô Kristô, Khua [ing gơmơi. ~u yơh Pô hơ]ih nơnuah ư tu\ a` djai yua kơ [ing sat ram, tu\ glam ba kơđi kơ [ing ]a ]ot. ~u djai kiang kơ buah pơagaih dum tơlơi soh [ing gơmơi, ~u hơdip glăi kiang kơ pơhơ]ih brơi … đọc tiếp ->

HRƠI DJĂ HLA KƠYÂO

  HRƠI DJĂ HLA KƠYÂO   PƠHƠDOR KHUA YANG MU|T AMĂNG YÊRUSALEM   GRU TAL SA: DRÔNG DJĂ PƠDAR HLA KƠYÂO   – Lơm truh mông, [ing ană khul pơtum gah rơngiao Sang Jơnum, tơngan djă hla kơyâo. – Pô Hơduah hrom hăng [ing Pô Gum buh ao mriah tơki nao pơ anih khul pơtum. – Kơplah anun adôh tơlơi anai [ôdah sa tơlơi gôp hrom:   ADÔH PƠPHUN (Mt 21,9) Hôsanna kơ Ană Pơtao Đawit! Bơni kơ Pô rai mơng Anan Khua! Pô pơtao Israel: Bơni truh pơ kơdlông.   Pô Hơduah hăng khul kơđom nam kơyâo bơrơkal: AMĂNG … đọc tiếp ->

PHUN PƠƯ PƠANG

PHUN PƠƯ PƠANG I BƠYAN KƠHƠMAL Bơni be\ ta kơ Ama Adai, yua kơ ~u pơđ^ pơjing mơnuih brâo amăng [ing ta lơm je\ ]i truh pơ bru\a mơyang Paskha. Pơđok Phun Pơư pơang anai amăng Bơyan Kơhmal, biă mă lơm dum Hrơi Khua, lơm {u pơđok Phun Pơư pơang pơprăp laih kơ hrơi anun. Ơ Ama Adai, Ih Pô kơdrưh kơtang mơyang hlong lar, [ing gơmơi bơni hơơ] kơ Ih nanao rim hrơi hăng [ơi djop anih [ing gơmơi đom anom [ing gơmơi do# sit djơ\ biă mă yơh hăng jing bưng ai pơtlaih brơi kơ [ing gơmơi mơn, … đọc tiếp ->

TƠLƠI IÂO LAI LƠM PƠYƠR HƠDUAH AMANG HA WOT TƠJUH TAL V BƠYAN KƠHƠMAL

HRƠI SA AMA|NG HA WOT TƠJUH TAL V BƠYAN KƠHƠMAL   ADÔH MU|T HƠDUAH (tui Hm 55,2) Pap mơ`ai kơ kâo đa, Ơ Khua Yang, kơyuadah arang kơtư\ juă kâo, hrơi mlam arang wang blah kâo.   IÂO LĂI MU|T HƠDUAH Ơ Ama Adai, yua mơng bưng ai mơyang Ih, Ih pơpu\\ jơnap djop djel kơ [ing gơmơi, rơkâo Ih gum [ing gơmơi thâo lui tơlơi sô mu\t amăng tơlơi brâo kiang kơ [ing gơmơi dui pơprăp mu\t amăng tơlơi ư ang rơnuk Dêh }ar Adai. {ing gơmơi iâo lăi kơnang [ơi Pô Kristô, Ană Ih, Khua [ing gơmơi, ~u … đọc tiếp ->

PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL TLÂO

  PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL TLÂO (Lơm Hrơi Khua tal V Bơyan Kơhơmal) Pô Hơduah : Ơ [ing pơ Khua Adai ruah mă laih, gih kup ako\ ([ôdah : to\ tơut) Iâo lăi be\ (rim ]ô Iâo lăi ha minit, laih anun: ) KHUL IÂO LĂI BRƠI KƠ {ING PÔ RUAH LAIH Pô Hơduah : Iâo lăi be\ ta kơ [ing ană Ama Adai ruah mă laih anai, kiang kơ lơm jing hrup hăng Kristô Khua a` djai tơnap hăng hơdip glăi, dui gơ`u kơ tơlơi djai sat ram yua mơng dum bưng ai bruă mơyang. Sa }ô : Iâo lăi … đọc tiếp ->

PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL DUA

PƠAGAIH PƠRƠĐAH TAL DUA  (Lơm Hrơi Khua tal IV Bơyan Kơhmal) Pô Hơduah : Ơ [ing pô Khua Yang Adai ruah mă laih, gih kup ako\ ([ôdah : to\ tơut) iâo lăi be\ (rim ]ô iâo lăi ha mơnit, laih anun:) KHUL IÂO LĂI  BRƠI  KƠ {ING PÔ RUAH LAIH   Pô Hơduah : Iâo le\ be\ ta kơ [ing pô Khua Yang ruah mă hăng iâo laih anai kiang kơ gơ`u hơdip nanao amăng tơlơi mơyang Khua Adai, hăng jing [ing pô ngă go\ng sit biă kơ Hiăp pơhơdip hlong lar.   Sa }ô : Iâo lăi be\ ta … đọc tiếp ->

DUM TƠLƠI PƠĐOK HRƠI JUAT BƠYAN KƠHMAL NHỮNG BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC NGÀY THƯỜNG MÙA CHAY

DUM TƠLƠI PƠĐOK HRƠI JUAT BƠYAN KƠHMAL NHỮNG BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC NGÀY THƯỜNG MÙA CHAY   HRƠI SA AMANG HA WOT HRƠI TƠJUH TAL II   HIAP ADAI MA| MƠNG HRA| ĐANIEL PÔ BA HIAP ADAI (9, 4-10)   4Kâo iâo lăi hang Khua Adai, Khua Yang Adai kâo, kâo pơhaih hang lăi: “Ah! Ơ Khua Yang, Khua Yang Adai prong prin hang yôm mơ hu^, Pô djă tơlơi ~u kôl kă hang pap mơ`ai kơ [ing pô khap kơ ~u hang djă dum tơlơi ~u pơtan; 5mơi soh laih, ngă ram, ngă sat hang [rưh laih, weh laih … đọc tiếp ->