PHUN PƠ Ư PƠ ANG BƠYAN CANG HANG HRƠI TƠKENG

PHUN PƠƯ PƠANG I BƠYAN }ANG Dua tal Pô Kristô rai Pơđok Phun Pơư pơang anai lơm hơduah amăng Bơyan mơng Hrơi Khua tal sa Bơyan }ang truh pơ kơnôl 16 blan 12 hăng lơm hơduah pơkon amăng Bơyan }ang [u hmâo Phun Pơư pơang ha ]ô jan `u. Ơ Ama Adai, Ih Pô kơdrưh kơtang mơyang hlong lar, [ing gơmơi bơni hơơ] kơ Ih nanao rim hrơi hăng [ơi djop anih [ing gơmơi đom anom [ing gơmơi do#, sit djơ\ biă mă yơh hăng jing bưng ai pơtlaih brơi kơ [ing gơmơi mơn kơnang [ơi Pô Kristô, Khua [ing … đọc tiếp ->

PÔ KRISTÔ PƠTAO LON ADAI B

TRING ĐA|O KONTUM  THU|N PƠBLIH KHUL ĐA|O PLƠI PLA BRƠI JING TƠLƠI MƠAK KLA| TƠLƠI MƠAK KLĂ HRƠI KHUA TAL 34 THU|N ĐA|O  B  (22/11/2015)  (Yn 18,33b-37) KRISTÔ KHUA PƠTAO LO|N TƠNAH 33Pilatô mu\t gla\i ama\ng sang, brơi iâo Yêsu ha\ng la\i kơ ~u: “Ih pơtao [ing Juiph ha\, djơ\ mơh?” 34Yêsu la\i gla\i: “Tơlơi anun, ih la\i mơng ih pô, [ôdah hmâo pô pơkon la\i brơi kơ ih bôh tơhơnal kơ kâo?” 35Pilatô la\i gla\i: “Da\ mơ kâo anai ana\ Juiph ha\? Ana\ ]ar ih, tôm [ing pô khua hơduah jao ba ih kơ kâo. Tơlơi hơgơt ih nga\ … đọc tiếp ->

HRƠI KHUA XII AMANG THUN ĐAO

HRƠI KHUA XII AMANG THUN ĐA|O   TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| YOB 38, 1.4-10   1Khua Adai lăi glăi kơ Yob amang rơbu\ kơ thel hang lăi: 8Hlơi krư\ laih ia rơs^ hang bah amang, lơm gơ\ plut tơbiă rai mơng tian am^; 9lơm Kâo pioh kơthul jing aban ao kơ gơ\, hang gơnam jing siam pon kơ gơ\, 10lơm Kâo rek brơi guai kơ gơ\, hang pioh gơ\ amang bah amang tôm gai kal? 11Hang Kâo lăi kơ gơ\: Dơ\ anai yơh ih nao, [ơi anai yơh pơjưh dum ia tơdlak ih?”     Hm: 107, … đọc tiếp ->

HRƠI KHUA XII AMANG THUN ĐAO

HRƠI KHUA XII AMĂNG THU|N ĐA|O   TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| YOB 38, 1.4-10   1Khua Adai lăi glăi kơ Yob amăng rơbu\ kơ thel hăng lăi: 8Hlơi krư\ laih ia rơs^ hăng bah amăng, lơm gơ\ plut tơbiă rai mơng tian am^; 9lơm Kâo pioh kơthul jing aban ao kơ gơ\, hăng gơnăm jing siam po\n kơ gơ\, 10lơm Kâo rek brơi guai kơ gơ\, hăng pioh gơ\ amăng bah amăng tôm gai kal? 11Hăng Kâo lăi kơ gơ\: Dơ\ anai yơh ih nao, [ơi anai yơh pơjưh dum ia tơdlak ih?”     Hm: 107, … đọc tiếp ->

HRƠI KHUA XI AMANG THUN ĐAO

HRƠI KHUA XI AMANG THUN ĐAO   TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| ÊZÊKIEN 17, 22-24   22Khua Yang, Khua Adai, lăi tui anai: Kâo, Kâo amra mă mơng hơjung phun kơyâo asan dlông dlin, hang pla; Kâo amra kơtơ\i mơng dum tơ[eng tơdu\ mơda, hang Kâo amra pla gơ\\ [ơi ]ư\ dlông dlin; 23[ơi ]ư\ dlông Israel Kâo amra pla gơ\; gơ\\ amra hrung ba than, đua đ^ bôh hang jing kơyâo asan krin din. Gah rơgup gơ\\, djop ]im brim amra kơđap; gơ\\ amra kơđap [ơi tơui than gơ\\. 24Djop kơyâo amang đang hmua amra thâo kran … đọc tiếp ->

HRƠI KHUA XI AMANG THUN ĐAO

HRƠI KHUA XI AMA|NG THU|N ĐA|O   TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| ÊZÊKIEN 17, 22-24   22Khua Yang, Khua Adai, lăi tui anai: Kâo, Kâo amra mă mơng hơjung phun kơyâo asan dlông dlin, hăng pla; Kâo amra kơtơ\i mơng dum tơ[eng tơdu\ mơda, hăng Kâo amra pla gơ\\ [ơi ]ư\ dlông dlin; 23[ơi ]ư\ dlông Israel Kâo amra pla gơ\; gơ\\ amra hrung ba than, đua đ^ bôh hăng jing kơyâo asan krin din. Gah rơgup gơ\\, djop ]im brim amra kơđap; gơ\\ amra kơđap [ơi tơui than gơ\\. 24Djop kơyâo amăng đang hmua amra thâo kran … đọc tiếp ->

HRƠI PƠPU HƠTAI BÔH MƠYANG YÊSU KHUA

HRƠI PƠPU| HƠTAI BÔH MƠYANG YÊSU KHUA.   TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| HÔSÊ 11, 1b,3-4,8c-9   Khua Adai la\i tui anai: Lơm Israel do# mơmuai, Kâo khap laih kơ `u, mơng Êgupty Kâo iâo gla\i laih ana\ Kâo. Kâo pơhram rơbat brơi laih kơ Ephraim, pơkong brơi tơngan kơ `u, samơ\ [ing `u [u thâo hluh ôh, Kâo pơsua^ pơhiam brơi laih kơ `u. Kâo ma\ pran jua thâo khap, ma\ phun tơlơi thâo khap đa mơ dui ba [ing `u. Kâo nga\ kơ [ing `u kar hang pô hơ on kơ mơmuai nge, yong đ^ asi … đọc tiếp ->

HRƠI PƠPU HƠTAI BÔH MƠYANG YÊSU KHUA

                  Hrơi rơma (6) to\ tui Hrơi Khua tal II gah rong Hrơi Jua Adai Trun Rai HRƠI KƠKUH PƠPU| KƠ HƠTAI PRAN YÊSU KHUA (Hrơi Yơm Prong)   ADÔH MU|T HƠDUAH (Hm 32, 11.19) Hơtai pran ~u pơm^n truh rơnuk truh rơnua: pơtlaih brơi bơngat jua gơ`u mơng tơlơi djai, rơng gơ`u hơdip lơm rơpa dlar.   IÂO LĂI MU|T HƠDUAH   Ơ Ama Adai kơdrưh kơtang djop djel, [ing gơmơi kơwưh rơkâo Ih brơi kơ [ing gơmơi lơm pơư pơang kơ hơtai pran Ană Ih hơeng, [ing gơmơi hơdor glăi … đọc tiếp ->

HRƠI PƠPU HƠTAI BÔH HƠCIH HƠDJA MƠNG TƠLƠI SOH PHUN AMI MARIA

HRƠI PƠPU| HƠTAI BÔH HƠ}IH HƠDJĂ MƠNG TƠLƠI SOH PHUN AM& MARIA   TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| ISAIA, PÔ BA HIAP ADAI 61,9-11.   9Arang amra thâo kran djuai gơ`u tong krah [ing ]ar kơwar, kơnung [ing `u tong krah khul ană ]ar; abih bang [ing pô [uh [ing `u leng kơ kơnal [ing `u, yua kơ [ing `u jing djuai Khua Adai pơpu\ brơi. 10Kâo mơak hlak amang Khua Adai, bơngat jua kâo hok kơdok amang Khua Yang Adai kâo, yua kơ ~u hơô brơi kơ kâo hang aban ao tơlơi pơtlaih, ~u mơsôm brơi kơ … đọc tiếp ->

PÔ MƠYANG BARNABA

PÔ MƠYANG BARNABA   TƠLƠI PƠĐOK TAL SA MA| MƠNG HRA| BRU|A KƠNU|A 11, 21b-26;13,1-3   21bHang sa khul lu đa\o gưt laih hang wot gla\i pơ Khua.22Dum tơlơi anai truh pơ tơngia Khul Jơnum Yêrusalem, [ing `u mơit Barnaba nao pơ Antiokia. 23Truh pơ anun hang [uh bưng ai Khua Yang Adai, `u tlao hok hang pơtrut abih bang [ing `u gir kơtir abih pran jua do# kơjap hang Khua, 24kơyuadah Barnaba jing sa ]ô mơnuih kla\, ba\ kơ Jua Adai hang pran đa\o gưt. Hang hơmâo khul lu mơnuih pơ[ut dơng tôm Khua. 25Barnaba nao pơ Tarsô sem … đọc tiếp ->