Hia\p Adai: Mt 28,16 – 20. HRƠI PƠHƠDOR BRU|A NAO PƠHMƯ| BRƠI TƠLƠI MƠAK KLA|. Mu\t hơduah: Hrơi Khua anai djop ]ar kơwar iâo la\i brơi kơ brua\ nao pơhmư\ brơi Tơlơi Mơak Kla\ ama\ng khul Jơnum Mơyang. Lơm Tu\ Pơ`u\, jao brơi laih kơ rim ]ô ana\ đa\o ta, brua\ nao pơhmư\ brơi Tơlơi Mơak Kla\ kơ adơi amai adơi ayong, [ing aka thâo Khua Adai, [ing mơtah hơtai, kơ[ah pran gưt dơng. Lơm pơyơr hơduah, [ing ta rơkâo Khua Adai brơi kơ ta hmâo pran jua ma\ brua\ bơkơdik đah mơ pơthâo Khua Adai kơ adơi amai adơi … đọc tiếp ->

...(21/10/2017)

PHUN PƠƯ PƠANG I BƠYAN }ANG Dua tal Pô Kristô rai Pơđok Phun Pơư pơang anai lơm hơduah amăng Bơyan mơng Hrơi Khua tal sa Bơyan }ang truh pơ kơnôl 16 blan 12 hăng lơm hơduah pơkon amăng Bơyan }ang [u hmâo Phun Pơư pơang ha ]ô jan `u. Ơ Ama Adai, Ih Pô kơdrưh kơtang mơyang hlong lar, [ing gơmơi bơni hơơ] kơ Ih nanao rim hrơi hăng [ơi djop anih [ing gơmơi đom anom [ing gơmơi do#, sit djơ\ biă mă yơh hăng jing bưng ai pơtlaih brơi kơ [ing gơmơi mơn kơnang [ơi Pô Kristô, Khua [ing … đọc tiếp ->

...

“MUT HROM AMANG BRUA| PƠTÔ PƠ}UAT {ING MƠIT NAO” Kiang kơ abih [ing mơit nao mu\t hrom ama\ng brua\ pơhmư\ brơi tơlơi Mơak Kla\, [ing Banar hang [ing Jrai, [ơi ]ư\ siang ta anai. Dua khul, Pleiku ha\ng khul Ma\ng Yang pơ[ut hrom kiang kơ kom sang tôm pơtô pơ]uat brơi kơ [ing pô ma\ brua\ ha\ng [ing ana\ khul mơn ama\ng thu\n 2016 anai. Ma\ brua\ ama\ng tlâo hrơi mơ\, hrơi 17, 18, 19 blan 10 thun 2016. Hmâo tơlơi kiang di ama\ng tlâo hrơi anun: “Dum brua\ kiang kơ pơtô pơ]uat brơi kơ [ing mơit nao”. Hrơi tal … đọc tiếp ->

...

PHUN PƠƯ PƠANG I BƠYAN }ANG Dua tal Pô Kristô rai Pơđok Phun Pơư pơang anai lơm hơduah amăng Bơyan mơng Hrơi Khua tal sa Bơyan }ang truh pơ kơnôl 16 blan 12 hăng lơm hơduah pơkon amăng Bơyan }ang [u hmâo Phun Pơư pơang ha ]ô jan `u. Ơ Ama Adai, Ih Pô kơdrưh kơtang mơyang hlong lar, [ing gơmơi bơni hơơ] kơ Ih nanao rim hrơi hăng [ơi djop anih [ing gơmơi đom anom [ing gơmơi do#, sit djơ\ biă mă yơh hăng jing bưng ai pơtlaih brơi kơ [ing gơmơi mơn kơnang [ơi Pô Kristô, Khua [ing … đọc tiếp ->

...

Hia\p Adai: Mt 28,16 – 20. HRƠI PƠHƠDOR BRU|A NAO PƠHMƯ| BRƠI TƠLƠI MƠAK KLA|. Mu\t hơduah: Hrơi Khua anai djop ]ar kơwar iâo la\i brơi kơ brua\ nao pơhmư\ brơi Tơlơi Mơak Kla\ ama\ng khul Jơnum Mơyang. Lơm Tu\ Pơ`u\, jao brơi laih kơ rim ]ô ana\ đa\o ta, brua\ nao pơhmư\ brơi Tơlơi Mơak Kla\ kơ adơi amai adơi ayong, [ing aka thâo Khua Adai, [ing mơtah hơtai, kơ[ah pran gưt dơng. Lơm pơyơr hơduah, [ing ta rơkâo Khua Adai brơi kơ ta hmâo pran jua ma\ brua\ bơkơdik đah mơ pơthâo Khua Adai kơ adơi amai adơi … đọc tiếp ->

...

...

CÁC TIN KHÁC

CÁC TIN KHÁC

PHUN PƠƯ PƠANG I BƠYAN }ANG Dua tal Pô Kristô rai Pơđok Phun Pơư pơang anai lơm hơduah amăng Bơyan mơng Hrơi Khua tal sa Bơyan }ang truh pơ kơnôl 16 blan 12 hăng lơm hơduah pơkon amăng Bơyan }ang [u hmâo Phun Pơư pơang ha ]ô jan `u. Ơ Ama Adai, Ih Pô kơdrưh kơtang mơyang hlong lar, [ing gơmơi bơni hơơ] kơ Ih nanao rim hrơi hăng [ơi djop anih [ing gơmơi đom anom [ing gơmơi do#, sit djơ\ biă mă yơh hăng jing bưng ai pơtlaih brơi kơ [ing gơmơi mơn kơnang [ơi Pô Kristô, Khua [ing … đọc tiếp ->

...

MARIA, AM& KHUA YANG ADAI   HIAP ADAI MĂ MƠNG HRA| YAP AKO$ 6, 22-27   622Khua Adai pơhia\p tôm Môsê hang lăi: “23 Pơhia\p be\ kơ Aharon tôm [ing ană `u hang lăi: Gih amra pơpu\ bơni kơ [ing ană Israel tui anai; gih amra lăi kơ [ing `u: ‘24 Khua Adai pơpu\ bơni kơ ih, ~u wai ih; 25 Khua Adai pơrơđah [o\ mơta ~u [ơi ih hang brơi bưng ai kơ ih; 26 Khua Adai pơđing [o\ mơta ~u kơ ih, hang brơi rơnuk rơnua kơ ih.’ 27 Tui anun [ing `u pioh Anan Kâo [ơi [ing … đọc tiếp ->

...

CÁC TIN KHÁC