YÊSU KHUA PƠTÂO RƠNGHIT LON

Hia\p Adai: Mt 25, 31-46.
Mu\t hơduah:
Ama\ng Tơlơi Mơak Kla\ hrơi anai Yêsu Khua pơtô [ing ta ha sa tơlơi anai rơđah rơđong: Khua Adai amra phat kơđi [ing ta tui brua\ [ing ta nga\ ama\ng tơlơi hơdip [ing ta rim hrơi. Phat kơđi [u djơ\ tui dum tơlơi ta thâo, yua ta pơdrong, yua kơ ta nga\ brua\ prong, samơ\ tui dum brua\ [ing ta gum djru kơ adơi amai adơi ayong. Lơm mu\t hrom pơyơr Brua\ Hơduah Bơni anai, [ing ta rơkâo Khua Adai brơi kơ [ing ta thâo kha\p pap ha\ng gum djru tơdrua\ ama\ng tơlơi hơdip [ing ta.
Ta pơm^n hrom:
Ama\ng Tơlơi Mơak Kla\ hrơi anai, Pô Mơyang Matthêô ]ih gla\i kiang pơthâo brua\ amra hmâo ama\ng hrơi tu] rơnu], Yêsu Khua rai tal dua ha\ng phat kơđi pô hiam tôm pô sat, pô thâo kha\p tôm pô bơrơmu\t kơ arang, pô mơyang tôm pô nga\ sat kơ arang, abih bang do# hmư\ ~u phat kơđi gơ`u. Mơng brua\ [ing ta nga\ brơi kơ adơi amai adơi ayong đah mơ phat kơ [ing ta. Yêsu Khua ~u jing rim ]ô glak do# dum dar [ing ta, do# tong krah [ing ta, lơm [ing ta thâo pơpha asơi hua\ a`ăm [ong, pơpha sum ao kơ [ing [un rin rơpa rơmon do# mơhlun, lơm [ing ta nao ep ]uă [ing duam rua\, [ing mơna\ do# sang krư\, [ôdah [ing ta gum djru [ing đet [ing [un rin hin tap, hơnu\n [ing ta nao pơ Yêsu Khua, [ing ta nga\ brơi kơ Yêsu Khua, tui Yêsu Khua la\i laih: “Kơyuadah, Kâo rơpa: [ing gih brơi laih kơ Kâo [ong hua\, Kâo mơhao kơ ia: gih brơi laih kơ Kâo mơ`um, Kâo toai: gih ]ơka\ Kâo laih, Kâo do# mơhlun, [ing gih pơbuh brơi, Kâo duam rua\: gih ]ua\ bir tir ha\ng laih, Kâo do# mơna\: gih rai ep Kâo laih”(Mt25,35-36). Ha\ng [ing ta thâo, lơm [ing ta hơngah kơ adơi amai adơi ayong ha\ng lui h^ adơi amai adơi ayong lơm [ing gơ`u bưp tơlơi tơnap, lơm anun [ing ta do# ataih ha\ng Yêsu Khua, do# ataih ha\ng Khua Adai laih.
Hiăp Khua hrơi anai iâo jak [ing ta thâo hơdip hrom, yua kơ [ing ta hmâo hrom ha sa ]ô Ama [ơi kơdlông ha\ng Khua Adai pơjing [ing ta tui hrup ~u dơng. Yêsu Khua la\i rơđah rơđong laih: “Kâo rơpa: [ing gih brơi laih kơ Kâo [ong hua\”. ~u jing [ing [un rin tơnap tap. ~u iâo jak [ing ta: hlơi ]ơka\ [ing gơ`u, `u ]ơka\ Khua Adai. Hlơi gum djru [ing gơ`u, `u gum djru Khua Adai mơn. Ha\ng hlơi hơngah lui [ing gơ`u jing hơngah lui Khua Adai mơn ha\ng Khua Adai ăt phat kơ `u dơng.
Bia\ yơh, ama\ng hrơi phat kơđi, Khua Adai [u tơ`a anih [ing ta hrăm laih. Khua Adai [u dlang brua\ prong [ing ta nga\, ~u [u yap dum tơlơi ta iâo la\i, dum wot ta nao jơnum… Khua Adai dlang [ơi ama\ng lam hyưm [ing ta thâo kha\p thâo pap, thâo pơpha asơi hua\ a`am [ong brơi kơ [ing rơpa rơmon. Khua Adai phat [ing ta ama\ng brua\ [ing ta nga\ brơi kơ adơi amai adơi ayong [ing ta.
Djơ\, [ing ta amra tla gla\i dum ano# [ing ta đom yua nga\ soh kơ arang. Samơ\ pơpu\ [ôdah phat tui ta thâo kha\p pap [ôdah [u thâo kha\p pap amang brua\ nga\, ama\ng tơlơi pơhiăp ha\ng adơi amai adơi ayong [ing ta. Khua Adai amra phat [ing ta dah [ing ta [u thâo hơdip hrom, [u thâo gum djru ama\ng tơlơi hơdip [ing ta ha\ng brua\ nga\ na kơ adơi amai adơi ayong.
Yêsu Khua ~u Pô Pơtao rơngit lo\n samơ\ pơtrun ~u pô nga\ na kơ ana\ mơnuih. ~u dlang ~u sa ]ô ana\ mơnuih. ~u nao hrom ana\ mơnuih. ~u a`\ kơ tơnap hrom ana\ mơuih. ~u rai kiang kơ nga\ na ha\ng pơrơngia\ h^ tơlơi hơdip ~u yua kơ tơlơi mơak mơai [ing ta. ~u iâo jak dơng: “ Hlơi kiang dja\ ako#, nga\ na be\ kơ adơi amai adơi ayong”. Yôm mơak [ing ta thâo pơtrun pô kiang kơ nga\ na ha\ng kha\p pap tui gru Yêsu Khua nga\ hlâo laih.
Iâo la\i:
Rơkâo Khua Adai brơi kơ [ing gơmơi thâo nga\ go\ng kơ tơlơi kha\p pap đut hlah Khua Adai, hơnu\n khin “djai yua kơ pô kha\p” ha\ng kha\p kơ abih bang kar gơmơi pô. Amen.