CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 24, 46-53).
«Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, 47và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân của những điều này.49Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống». 50Sau đo\, Người dẫn các ông tơ\i gần Bêtania, rồi giơ tay chu\c lành cho các ông. 51Và đang khi chu\c lành, thì Người rời khỏi các ông và được rươ\c lên trời. 52Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, 53và hằng ở trong Ðền Thờ mà chu\c tụng Thiên Chu\a.
Chú giải
-“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”  (24, 47): Chúa Giêsu giao phó cho Hội Thánh của Người sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi dân nước, làm chứng Người đã chết và sống lại, kêu gọi mọi người sám hối và nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.
-“Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa”  (24, 49): Đó chính là Chúa Thánh Thần: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em”  (Cv 1,8). Chúa Thánh Thần là món quà cao quý nhất mà Chúa Cha ban cho loài người chúng ta, nhờ Đức Kitô Phục Sinh.
-Được rước lên trời  (24, 51): “Trời” là nơi Thiên Chúa ngự. Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là Người bước vào vinh quang của Chúa Cha. Với quyền năng Thiên Chúa, từ nay Người gần gũi với mọi người, hướng dẫn mọi người về quê hương hằng sống, về cõi thiên đàng, như lời Người đã nói: “Con muốn là Con ở đâu, thì những kẻ Cha ban cho Con cũng ở đấy với Con”  (Ga 17,24).
-Lòng đầy hoan hỷ  (24,52): Chúa Giêsu về trời, rời khỏi các môn đệ, nhưng  các ông “lòng đầy hoan hỷ”, vì biết Chúa vẫn không bỏ các ông “mồ côi bơ vơ” (Ga 14,18), nhưng “Thầy sẽ gặp lại các con”  (Ga 16,22), và sẽ “Ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”  (Mt 28,20).
Kể chuyện Đức Giêsu
Trước khi rời khỏi các môn đệ để về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã nói với các ông: “Phải nhân Danh Người mà rao giảng cho muôn dân”  (24, 47).
Đó là những lời Chúa đã truyền cho các môn đệ của Người ngày xưa phải ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. Những lời đó Chúa có nói với những Kitô hữu chúng ta, tức là những môn đệ của Người hôm nay không?
Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta qua Hội Thánh, đặc biệt qua lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Điều sống còn là Hội Thánh ngày nay đi ra công bố Tin Mừng cho tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, trong mọi cơ hội, mà không do dự, không chần chừ và không sợ hãi. Niềm vui của Tin Mừng dành cho tất cả mọi người, không ai có thể bị loại trừ”  (Evangelii Gaudium, 23).
Hội Thánh dạy: bổn phận quan trọng nhất của mỗi người đã chịu Phép Rửa Tội, là phải đem Tin Mừng đến cho những người chưa biết Chúa. Mỗi người, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh sống, tùy chức vụ của mình…đều phải làm theo lời Chúa đã truyền đó.
Lời Chúa Giêsu đã truyền trong Tin Mừng đã rõ. Lời Hội Thánh dạy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, cũng đã rõ. Các Kitô hữu khắp nơi, kẻ nhiều người ít, cũng đang cố gắng làm như thế.
Thí dụ: như khi chúng ta đến nhà thờ để dâng Thánh Lễ, để thờ phượng và tạ ơn Chúa, chúng ta đang loan báo cho mọi người biết về Chúa. Khi thấy người có đạo đến nhà thờ với đức tin, cầu nguyện nghiêm trang sốt sắng, người ta sẽ nhận ra có một Thiên Chúa là Đấng Thiêng Liêng đang hiện diện.
Thí dụ: như khi thấy người có đạo sống bác ái, năng giúp đỡ, ăn ở hiền lành khiêm nhường, mọi người sẽ nhận ra có một Thiên Chúa là Tình Yêu, yêu thương mọi người và dạy mọi người biết yêu thương nhau.
Đó là những việc rất tốt, tốt lắm, để loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa.
Và một việc khác nữa cũng rất tốt để Truyền giáo: đó là “Sám hối để được ơn tha tội”  (24, 47). Sám hối là sửa lại chính mình, là mỗi ngày cố gắng từ bỏ con đường tội lỗi để trở về đàng lành của Chúa, là từng ngày nỗ lực để sống tốt hơn.
Đức Mẹ Maria mỗi lần hiện ra đều nhắc đi nhắc lại loài người phải trở về với Chúa: Trở về với lòng sám hối, trở về với lòng khiêm tốn, trở về với lòng cậy trông.
Sám hối trở về là làm chứng bằng chính đời sống, bằng chính việc làm: “Chính anh em là chứng nhân của những điều này”  (24,48).  Đó là cách loan báo Tin Mừng tốt nhất, bởi vì con người ngày nay không tin vào lời nói suông, nhưng tin vào những “chứng nhân”, tức là những người thực sự làm điều mình nói, sống điều mình tin. 
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Hãy làm theo Lời Chúa truyền, hãy làm theo lời Hội Thánh dạy: ra đi truyền giáo làm cho mọi người biết Chúa, tin Chúa.
Hãy truyền giáo bằng cầu nguyện, bằng việc bác ái…Nhất là bằng việc trở nên những “Chứng nhân”  cho Chúa.
Hãy làm chứng cho Chúa bằng đời sống, bằng việc làm: việc sám hối, việc trở về, việc sửa mình nên tốt hơn… trong khiêm nhường, với tất cả tấm lòng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa lên trời, nhưng Chúa hứa sẽ ở lại mãi mãi với chúng con. Xin Chúa ở với con từng tháng ngày, từng giờ phút trong cuộc sống con. Xin giúp con trở nên nhân chứng cho tình yêu Chúa, giữa mọi người. Amen
Câu chuyện minh họa
Tại làng Fatima, năm 1917, Đức mẹ đã hiện ra với 3 trẻ chăn chiên là Luxia, Phanxicô và Giaxinta. Ba em hỏi:
-Thưa Bà, Bà từ đâu tới?
Đức Mẹ chỉ lên trời:
-Từ trời xuống.
Ba em liền xin:
-Vậy xin Bà cho chúng con cũng được lên trời đi.
Đức Mẹ mỉm cười:
-Các con sẽ được lên trời, nếu biết làm theo lời Chúa Giêsu dạy, và biết siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi.
Từ đó 3 em lúc nào cũng cầu nguyện và lần chuỗi, mơ ước tới ngày được lên trời, để gặp lại Đức Mẹ.