CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – NĂM A

Lời Chúa: (Ga  14, 15-21).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Người sẽ ban cho : Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần : “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến” (Ga 14,26); Chúa Giêsu cũng ban Chúa Thánh Thần: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em” (Ga 15,26; 16,7). Chúa Thánh Thần chính là “Ơn” (Cv 2,38; 8,20; 10,45; 11,17) từ Chúa Cha và Chúa Con.
-Đấng Bảo Trợ: Có người gọi là “Đấng Giúp Đỡ”, có người còn gọi là “Đấng An Ủi”. Là Đấng đến để giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn, lúc sầu khổ, lúc cần thiết. Người “ở lại”, “ở với”, “ở trong”  chúng ta (Ga 14,16-17)
-(Đấng bảo Trợ) khác: Chúa Giêsu là “Đấng Bảo Trợ” đầu tiên (I Ga 2,1) giúp đỡ các môn đệ, che chở và hướng dẫn các ông. Nay Người ra đi nhưng không bỏ rơi các môn đệ, Người hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần cho các ông. Chúa Thánh Thần là “Đấng Bảo Trợ khác” sẽ ở với các ông, giúp đỡ các ông trong những lúc khó khăn.
-Thần Khí Sự Thật: Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật, đối nghịch với thần khí lầm lạc và giả dối của “thế gian”. Người soi sáng cho các môn đệ hiểu thấu những điều Chúa Giêsu đã mặc khải.
Kể chuyện Đức Giêsu
1.Chúa Giêsu không bỏ các môn đệ mồ côi:
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em”
-Chúa Giêsu đã ở với các môn đệ trong một thời gian dài. Người đã dạy dỗ, dẫn dắt các ông. Khi các ông đói khát, Chúa đã cho các ông ăn no nê. Khi các ông buồn sầu thất vọng, Chúa an ủi nâng đỡ tinh thần các ông…Nhưng hôm nay, Chúa bắt đầu nói với các ông: Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không thấy Thầy”  (Ga 14,19). Lòng các ông buồn lắm.
-Như những đứa con sắp phải mất mẹ, lòng các môn đệ tràn ngập ưu phiền lo lắng. Chúa Giêsu an ủi các ông. Chúa hứa với các ông rằng Người sẽ không ra đi mãi mãi, như một kẻ đã chết không bao giờ trở lại. Người ra đi không phải để bỏ rơi các ông cô đơn giữa trần gian. Người sẽ trở lại với các ông: “Thầy đến cùng anh em”  (Ga 14,18). Người sẽ tiếp tục ở với Hội Thánh nhờ Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ ban cho nhân danh Người.
2.Chúa Giêsu hứa sẽ gửi Chúa Thánh Thần:
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”
-Những ngày đời của Chúa Giêsu nơi trần gian sắp hết, nay Người sẽ ra đi để trở về với Chúa Cha. Các môn đệ sẽ tiếp tục công việc của Người. Chúa Thánh Thần sẽ đến ở với các ông, ở với Hội Thánh. Chúa Giêsu không còn ở với loài người trong hình hài thân xác nữa, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ ở với họ trong lòng sâu thẳm: “Người luôn ở giữa anh em, và ở trong anh em”  (Ga 14, 17)
-Chúa Thánh Thần là vị khách dịu hiền của các tâm hồn, là người người bạn đường vô hình, là Đấng sáng soi, Đấng an ủi…Nhờ Chúa Thánh Thần, Hội Thánh sẽ lớn lên, sẽ lan rộng khắp trần gian.
3.Yêu mến Chúa Giêsu là vâng giữ những điều Người truyền dạy:
“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”
-Lời cuối của Chúa Giêsu là hãy sống trong tình thương: Chúa Cha yêu mến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha; Chúa Cha yêu thương loài người, Chúa Giêsu yêu thương loài người; loài người yêu mến Chúa Cha qua Đức Giêsu, loài người yêu mến Chúa Giêsu khi biết yêu thương nhau. Trời và đất, Thiên Chúa và loài người, loài người với nhau, tất cả đều buộc chặt vào nhau trong mối dây yêu thương.
-Yêu thương là vâng lời. Yêu mến Chúa là làm theo những điều Người dạy: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”  (Ga 14,15). Các môn đệ đã hiểu như thế: yêu mến Chúa, các ông không còn buồn sầu nữa, nhưng từ nay đem hết tâm hồn thực hành Lời Chúa, và đem Lời Chúa đi khắp nơi, đến với mọi người. Có Chúa Thánh Thần ở với các ông, ở với Hội Thánh.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Yêu Chúa là thực hành Lời Chúa.
Nếu chúng ta giữ đạo từ bé, biết hết Giáo Lý, thuộc hết các kinh, lãnh đủ các phép Bí Tích…nhưng nếu chúng ta không giữ các điều răn Chúa dạy, thì chúng ta vẫn chưa thực sự yêu mến Chúa, chưa thực sự theo đạo Chúa.
Thí dụ như Lời Chúa đã dạy: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12); “Hãy tha thứ cho nhau, thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho anh em” (Mc 11,25); “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3)…Nhưng nếu chúng ta không tuân giữ như vậy, không sống như vậy, thì chúng ta vẫn chưa thưc sự yêu mến Chúa Giêsu, chưa thực sự là môn đệ của Đức Kitô.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con thực lòng yêu mến Chúa, vì Chúa đã hết tình thương con. Vì yêu mến Chúa, con quyết tâm làm theo những gì Chúa dạy. Xin ban Chúa Thánh Thần giúp đỡ con. Amen