CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 8,27 – 35.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay, kể lại việc Phêrô đã tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô: “Thầy là Đấng Kitô”.  Chính việc tuyên xưng đức tin của Phêrô, làm cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng ta, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra tình thương của Chúa dành cho chúng ta và gia đình chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống.
Suy niệm:
Hôm ấy, “Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” (Mc 8, 27-28)
Như thế, người Do-thái đồng thời với Chúa Giêsu không biết đích xác Người là ai. Họ tưởng Người chính là Gio-an Tẩy Giả bị Hê-rô-đê trảm quyết nay sống lại. Có kẻ thì tưởng lầm Người là ngôn sứ Êlia xưa kia được đưa lên trời nay lại giáng lâm. Kẻ khác thì cho rằng Người là một ngôn sứ nào đó.
Sau khi nghe các môn đệ cho biết dư luận quần chúng về mình, Chúa Giêsu quay sang hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” (Mc 8, 29)
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn mỗi người Kitô hữu rằng: chúng ta xưng tụng Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chúng ta cần lắng nghe của lời Ngài chỉ dạy. Vâng nghe theo lời của Chúa Giêsu là bước theo con đường của Ngài đã đi qua. Đường của Chúa là con đường khiêm hạ, con đường sự thật và con đường khổ giá. Khổ giá sẽ tôi luyện niềm tin. Niềm tin vào Chúa Kitô không phải là học hiểu một số kiến thức, tỏ lòng sùng mộ hay việc cử hành một số nghi lễ, mà chính là sống niềm tin của mình trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta phải sống đức tin trưởng thành mà chúng ta đã được lãnh nhận qua các Bí Tích trong Hội Thánh. Đức tin là ánh sáng soi đường dẫn chúng ta bước theo gót Chúa Kitô. Đời sống đức tin được thể hiện qua cách sống đạo hằng ngày trong ý tưởng, lời nói và việc làm của mỗi người trong chúng ta.
Chúa Giêsu đầy lòng thương xót với những ai cậy trông vào Chúa. Chúng ta cũng biết rằng Chúa có quyền năng ban phát ân huệ cho mọi loài nhưng theo chương trình và sự quan phòng của Chúa. Chúa ban cho con người có tri thức, có khả năng, có thời giờ và có phương tiện để chế ngự những khó khăn bất thường. Chúng ta phải cố gắng với hết sức mình trong mọi lãnh vực cuộc sống để tìm phương hướng giải quyết các vấn đề. Chúng ta đừng khi nào thất vọng, chán nản và bỏ cuộc. Chúa nói điều quan trọng là: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11, 29). Lời của Chúa thật ngọt ngào, nhẹ nhàng và thấu đạt tâm hồn.
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đặt lại câu hỏi nầy với mỗi người chúng ta. Người muốn chúng ta bày tỏ lòng tin của chúng ta có về Người: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng đã nộp mình chịu chết để đền tội cho chúng con. Chúa đã hy sinh đời mình cho chúng con được sống. Chúa là Đấng yêu thương chúng con hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì thế, xin Chúa cho chúng con luôn biết tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa nhiều hơn nữa trong cuộc sống của chúng con. Amen.