CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa: (Lc 14, 25-33).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Thì không thể làm môn đệ Tôi được” (14,26): Có nhiều người đi theo Chúa Giêsu, họ tường rằng Người sẽ ban cho họ một cuộc sống sung sướng như họ mong đợi. Nhưng Chúa nói rõ: môn đệ của Người phải bước đi với Thánh Giá. Còn những ai muốn bước đi không có Thánh Giá, “Thì không thể làm môn đệ Tôi được”  (14, 26.27.33).
 -“Đi theo Tôi” (14,27): Đi theo Chúa là cố gắng nên giống Chúa: Chúa như thế nào, mình cố gắng như thế ấy. Chúa làm gì mình cố gắng làm điều đó. Chúa chịu đau khổ làm sao, mình cố gắng vui chịu đau khổ như vậy. Dĩ nhiên, loài người chúng ta hèn yếu không thể hoàn toàn được như Chúa, nhưng phải cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sống đạo là cố gắng như thế mỗi ngày để đi theo Chúa.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
Chúa Giêsu dạy: ai muốn đi theo làm môn đệ Chúa phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ chính mình, và phải vác thập giá mình mà đi theo. Đó là 2 điều kiện để theo Chúa:
Điều thứ nhất: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (14, 26). Nghĩa là phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ cả bản thân, từ bỏ cả mạng sống mình.
Điều kiện thứ hai: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (14,27). Nghĩa là vui chịu mọi đau khổ, như một người tử tội phải vác lấy cây thập giá nặng nề của mình đi đến nơi bị khổ hình. Không chỉ đau đớn mà thôi, mà cả những nhục nhã, lo buồn, sợ hãi…
Từ bỏ như thế, vác thập giá như thế là một việc khó, khó lắm. Bởi vậy Chúa dạy muốn đi theo Chúa, phải “ngồi xuống tính toán”  (14, 28) trước đã.
Đối với chúng ta là những con người phàm hèn yếu đuối, thì hai điều kiện để theo Chúa như thế thực là quá sức chúng ta, sao làm nổi? Không phải chúng ta không muốn theo Chúa, không muốn từ bỏ mọi sự, không muốn vác thập giá. Nhưng muốn mà làm không nổi. Quá khó !
Khi thấy con đường theo Chúa quá khó, vượt quá sức người mình, chúng ta thấy rõ điều này: đó là thân phận của mỗi người chúng ta rất yếu, rất giới hạn, rất nhiều lỗi lầm, nhiều thất bại.
Nhận biết mình yếu đuối tội lỗi, khiêm nhường mang lấy thân phận ấy, với lòng tin tưởng cậy trông, với niềm phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa: đó cũng là một cách để vác thập giá theo Chúa. Nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải khiêm nhường mang lấy thân phận mọn hèn tội lỗi của mình, mà bám lấy Chúa, trông cậy vào Chúa.
Suốt cuộc đời, chúng ta còn phải mang nặng thân phận tội lỗi và những đau khổ. Chúa không bao giờ cất khỏi chúng ta những gánh nặng đó. Chúa muốn chúng ta vác lấy mà đi theo Chúa. Như thế, tất cả chúng ta: những con người tầm thường, những kẻ dốt nát, những kẻ từng bao lần vấp ngã trong đời, những người khốn khổ vì tội lỗi của mình…đều có thể theo Chúa, miễn là chúng ta vui lòng vác thập giá. Thập giá nào Chúa gửi cho, hãy bình tĩnh, khiêm nhường, cậy trông mà vác lấy theo Chúa
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Ai cũng có những thập giá trong đời, ngoài thân xác hay sâu thẳm trong tâm hồn. Hãy biết sống với thập giá ấy bằng lòng yêu mến Chúa. Khi chúng ta biết yêu mến, thì thập giá trong cuộc đời chúng ta biến nên Thánh Giá của Chúa Giêsu, Thánh Giá mang ơn cứu độ, Thánh Giá trở thành kho tàng cho sự sống đời đời mai sau. Chúng ta rất yếu đuối trước Thánh Giá, nhưng nếu chúng   ta thực lòng tin tưởng và yêu mến, Chúa sẽ thương chúng ta, Chúa sẽ giúp chúng ta
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con thương Chúa đã chết đau đớn trên Thánh Giá. Con cảm tạ Chúa đã dùng Thánh Giá để cứu chuộc con. Xin dạy con biết yêu mến Thánh Giá trong cuộc đời của con. Amen