Giờ lễ các ngày trong tuần

Sáng 5h00: thứ 3 – 5 – 7 (bằng tiếng Jrai, riêng thứ 7 bằng tiếng Kinh)

Tối 19h00: thứ 2 – 4 – 6 (bằng tiếng Jrai)

Bài viết được đăng bởi taynguyen.