Giờ lễ Chúa Nhật trong tuần

Sáng : 5h30 (bằng tiếng Jrai)

Chiều: 15h00 (bằng tiếng Kinh)

Bài viết được đăng bởi taynguyen.